preparatum, -i (L)

Hazır .Anahtar kelimeler;
preparatum, -i (L) nedir? , preparatum, -i (L) ne demek?| preparatum, -i (L) ne anlamdadır? | preparatum, -i (L) anlamı nedir? | preparatum, -i (L) sağlık terimi nedir?| preparatum, -i (L) tıp terimi| preparatum, -i (L) tıp terimi nedir?| preparatum, -i (L) tıpta ne anlama gelmektedir?| preparatum, -i (L) hakkında bilgi| preparatum, -i (L) türkçe karşılığı| preparatum, -i (L) hastalığı| preparatum, -i (L) bilgisi